УЧИЛИЩЕТО В ЯГОДОВО- ОДОБРЕНО ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“

0
265

Основно училище „Неофит Рилски“  в село Ягодово е одобрено по проект “Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.

Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ вписва своята логика в две основни задачи:

  • Да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от България в границите на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Стратегията “Европа 2020”);
  • Да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване, съгласно дневния ред на национално и общностно равнище.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) е с общ бюджет от 1.271 млрд. лв. (европейско и национално финансиране).

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here