Заради мащабно строителство Родопската яка е застрашена от сух режим

Издаденият прекалено голям брой разрешителни за строеж на къщи скоро ще се превърне в основен проблем за ръководството на община "Родопи"

0
626
Снимката е илюстративна.

Инж. Антон Гълъбов застана начело на „ВиК – Пловдив” ЕООД  до провеждането на конкурс по реда на чл. 37 от Правилника за прилагане на ЗПП. Той е специалист с дългогодишен опит в сектора. Завършил е ВИАС със специалност „Хидромелиоративно строителство”.

Информационния портал www.marica.bg сподели интересно интервю с инж. Гълъбов, от което става ясно, че предстоят проблеми за жителите на община “Родопи“:

– Инж. Гълъбов, чакат ли ни проблеми с водоснабдяването заради горещото и сухо лято?

– Вследствие на малките количества снеговалежи по високопланинските места на предходната зима се наблюдава изразени минимуми на водните количества, добивани от повърхностни водоизточници и подземни такива, които през пролетно-летния период се подхранват изключително от падналите снеговалежи.

– Кои са районите, където може да се стигне до режим на водата?

– Режими на водата могат да се наблюдават в районите, водоснабдявани чрез повърхностни водоизточници и естествени извори – населените места в община „Родопи“, община Перущица, община Карлово, община Сопот, община Брезово, община Лъки, община Хисаря, община Асеновград.

– Според наблюдения на „Марица“ има няколко горещи места, където се очертават по-дълготрайни проблеми с водоснабдяването. Един от тях е Белащица. Селото расте неудържимо, строят се нови жилища. Вярно ли е, че ВиК отказва присъединяването им към водопреносната мрежа поради липса на воден ресурс в района? Според местни жители ВиК е препоръчало изграждането на сонди за вода в дворовете. Така ли е? И ако да, това няма ли да доведе до спадане на подпочвените води и трудности в добива на вода от тях? И как ще се ползва за пиене водата от сондите? Има ли и други населени места, които имат същия проблем – да не достига вода за нови абонати?

– Към момента не е въведен режим на водоподаването в с. Белащица. С оглед на разрастването на населеното място, както и урегулирането на все повече земеделски земи извън обсега на населеното място и промяната им в такива за жилищно застрояване, капацитетът на съществуващите водоизточници и липсата на утвърден Общ устройствен план на община „Родопи“ обуславят необходимостта от въвеждане на технически мероприятия за ограничаване на нерационалното използване на водните количества за цели, различни от питейно-битовите. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив не е компетентната институция относно изграждането на сондажи и състоянието на подпочвените води. Необходимо е да се обърнете за тази информация към институциите, отговорни за тези въпроси.

С оглед на мащабното строителство в Родопската яка и населените места в близост до Пловдив предполагаме, че може да възникнат все повече проблеми с нормалното им водоснабдяване.

– Освен населените  места в Родопската яка, някои селища в Подбалкана, които се снабдяват с вода от планинските дерета, при продължителна суша също остават без вода – Калофер, Сопот, с. Васил Левски. Какво е състоянието на водоизточниците там и очакват ли се проблеми?

– Към момента водоснабдяването им е нормално и няма въведени режими на водоснабдяването. Необходимо е подаваната от дружеството вода да се използва изцяло за питейно-битови цели и издаването на заповед от кмета на съответните населени места за забрана за използването и за хидромелиоративни цели.

– Преди две години Община Брезово, ВиК ЕООД – Пловдив и БАН предприеха проучване на нови водоизточници в общината. Докъде стигна то и има ли оптимистична прогноза за нови кладенци за питейна вода? Търсите ли нови водоизточници в други райони?

– Община Брезово е възложила на БАН набелязване на перспективни участъци за допълнително водоснабдяване на населени места на територията на общината. Вследствие на проведените хидрогеоложки проучвания са определени точки за изграждане на нови тръбни кладенци за селата Чехларе, Розовец и Свежен, за които след провеждане на необходимата процедура съгласно Закона за водите същите ще бъдат реализирани.

През годините от „ВиК“ ЕООД – Пловдив са извършени редица процедури за проучвателни кладенци за селата Тополово, Искра, Градина, Дълбок извор, които в заключение не са показали необходимия дебит и качества за включването им във водопроводната мрежа.

– В последния ни разговор казахте, че заради климатични промени на Земята водата става все по-голяма ценност. Какво ни очаква и  какви могат да бъдат близките и по-далечните мерки?

– През последните години се наблюдава увеличаване на недостига на питейна вода на територията на област Пловдив. През летните месеци все повече населени места, обслужвани от „ВиК“ ЕООД – Пловдив, биват поставяни на режимно водоснабдяване. Наблюдава се значителен ръст в издаване на строителни разрешения за нови строежи на територията на област Пловдив, което води до значително увеличаване на водопотреблението. Използването на питейна вода за хидромелиоративни цели към момента е недопустимо и в разрез с действащата нормативна уредба.

 „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив всяка година извършва инвестиции по подмяна и рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежа в порядъка на 6 млн. лева, което е крайно недостатъчно за рехабилитиране на съществуващите мрежи, които са полагани преди повече от 60-70 г. Всяка година дружеството сключва немалко договори за съвместна дейност с общините на територията на област Пловдив за подмяна на водопроводни участъци. Към момента дружеството изпълнява проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД, ГР. ПЛОВДИВ, по програма ОПОС. Предстои и започване на работа по обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водоснабдителна и канализационна мрежа на агломерация Рогош – Скутаре, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“ в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и доизграждане на водоснабдителна и канализационна мрежа на с. Рогош, агломерация Рогош – Скутаре“ и Обособена позиция № 2: „Реконструкция и доизграждане на водоснабдителна и канализационна мрежа на с. Скутаре, агломерация Рогош – Скутаре“.

С реализиране на тези проекти значително ще се подобрят хидравличните характеристики на водопроводната и канализационната мрежа в района. По този начин ще предоставяме на нашите абонати по-качествена и устойчива услуга.

Предвид гореспоменатото и нарастващия темп на стареене на силно амортизираната водопроводна и канализационна мрежа, сме на мнение, че е нужна национална програма за подмяна на съществуващата инфраструктура, както и засилена информираност на населението за рационално използване на наличните водни ресурси.

Източник: marica.bg

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here