СХЕМИТЕ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ПРЕД ПРОВАЛ

Притеснени директори на учебни заведение алармират за проблема в Отворено писмо до медиите

0
2466

В редакцията Родопи-инфо пристигна писмо от ръководствата на някои учебни заведения на територията на област Пловдив, в това число и от община „Родопи“, които са много объркани и притеснени, че схемата „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“  са пред тотален провал.

Поместваме и пълният текст на писмото:

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО МЕДИИТЕ

относно

„ПРОТИВОРЕЧИВИ УКАЗАНИЯ“ и БЕЗДЕЙСТВИЕ на ДФ „Земеделие“

по условията, реда и прилагането на училищните схеми

Уважаеми дами и господа,

В изпълнение на разпоредбите на Постановление № 101 от 20 юни 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ в срок до 5 юли 2018г. заявителите имаха възможност да подават предложения до учебните заведения за доставка по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

В резултат на подадените заявления изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ издаде актове за одобрение за срок до 3 години на одобрените заявители.

След осми „ремонт“ на Наредбата с Постановление №32 и №38 от март 2019г. се даде възможност директорите на учебните заведения да избират доставчиците си по училищните схеми по зададени от тях критерии.

На 11.07.2019г. ДФ „Земеделие“, отдел „Училищни схеми“ изпраща съобщение на електронна поща до над 3400 учебни заведения в РБългария, че в случай на непроизнасяне на ВАС относно спиране действието на § 23 от ПЗР от Наредбата ще пристъпи към прием на заявления по влезлите в сила изменения на наредбата. На 01.08.2019 новото ръководство на ДФЗ обяви прием на документи по проведени процедури за избор на нови доставчици по двете схеми въпреки, че параграф 23 отварящ вратата на такива нови процедури е спрян от ВАС и е не действащ към момента и това го потвърждава писмо  от 15.08.2019г. от кабинета на Заместник министър-председателя Марияна Николова, като страна по заведеното дело във ВАС, като се произнася със становище на Дирекция „Правна“ към Министерски съвет, съгласно което актовете за одобрение издадени от ДФЗ през 2018г. са в сила за 3 години, а именно до 2021г. . С това си действие, въпреки определението на ВАС, ДФЗ на практика прогласи актовете на одобрените през 2018 доставчици за анулирани – недействителни.

За този прием обаче нямаше изрични и точни указания от страна на ДФ „Земеделие“, просто бе обявен такъв, без да се уточнява, дали приемът е отворен само за учебни заведения в които НЯМА одобрен доставчик от 2018г., или е за всички учебни заведения.

Така се получи абсурдната ситуация, в която много учебни заведения имат одобрен доставчик с действащ Акт за одобрение за 3 години, и в същото време имат проведена процедура за избор на нов такъв, без да е ясно кой от двамата доставчици ще е действащ!!!

Нормативно е недопустимо за едно и също учебно заведение едновременно да има одобрен доставчик от 2018г. и избран доставчик по проведена процедура без акт за одобрение за пълния обем на доставки по училищните схеми. Получава се двоен бюджет, двойно финансиране, двойни доставки.

С това хаотично /неточно/ действие предприето от ДФЗ, започна да се създава голямо напрежение в системата на учебните заведения в България, което доведе и до настоящата ситуация на хаос и липса на доставки на пресни плодове и зеленчуци и на български млечни продукти, въпреки, че учебната година вече започна.

На 15.08.2019г. с писмо с изх. №02-1500/10#3 изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ г-н Васил Грудев уведомява Министерски съвет и МЗХГ, че прилагайки действащата нормативна рамка е пристъпил към прием на заявления за одобрение по реда на влезлите в сила изменения на наредбата. Отново г-н Васил Грудев не уточнява за кои учебни заведения, като по този начин, поради липса на такова уточнение, хаосът продължи да се задълбочава.

На 15.08.2019г. от кабинета на Заместник министър-председателя Марияна Николова, като страна по заведеното дело във ВАС, се произнася със становище на Дирекция „Правна“ към Министерски съвет, че актовете за одобрение издадени от ДФЗ през 2018г. са в сила за 3 години, а именно до 2021г.

По неясни причини от страна на ДФЗ, който е прилагащ орган по двете схеми, няма никаква реакция по отношение на това становище и до настоящия момент, въпреки, че Министерски Съвет на практика е висшестоящ орган на изпълнителната власт в РБългария, и ДФ „Земеделие“ е длъжен да изпълнява негови разпореждания и да прилага негови становища и указания.

На 17.09.2019г., след повече от месец и половина неяснота, относно мнението на ДФ „Земеделие“ за действието на актове за одобрение от 2018г., отдел „Училищни схеми“ на ДФ „Земеделие“, изпраща съобщение по електронна поща до директорите на учебните заведения в РБългария, че повереното им учебно заведение е включено в акт за одобрение на заявител по схема „Училищен плод“ и/или схема „Училищно мляко“, издаден от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ през 2018 г.

На практика с това съобщение ДФ „Земеделие“ най-накрая провъзгласи официално, че актовете за одобрение от 2018г. са валидни и очаква мнение от страна на директорите на учебните заведения, относно тези актове – ЗАЩО ДФ „Земеделие“ РЕАГИРА ТОЛКОВА КЪСНО, чак след началото на настоящата учебна година?

Цитираното писмо е изключително манипулативно,объркващо и неясно и целящо ние директорите на учебни заведения да досъздадем хаоса и някой да се скрие зад нас, като писмото забележете започва с: Уважаеми г-н/г-жо Директор, повереното Ви учебно заведение е включено в акт за одобрение на заявител по схема „Училищен плод“ и/или схема „Училищно мляко“, издаден от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ през 2018 г. и по-надолу в писмото ни уведомяват, че заявителят от акта за одобрение от 2018г. не е представил график, който да отговаря на изискванията на чл.15а и е даден МНОГО кратък, тридневен срок, в който ДФ „Земеделие“ изисква изрично ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ на директора на учебното заведение за оттегляне одобрението на избрания през 2018 г. заявител, което волеизявление, може да бъде направено при стриктно спазване на разписаните за това в Наредбата условия.

Уважаеми г-н Грудев, към кого изпращате Вие или Вашите служители своето писмо, към всички директори в страната, въпреки че сте наясно, че има много заявители и учебни заведения с подадени графици при Вас (каквито сме и Ние), отговарящи на изискванията на чл.15а от Наредбата и Вие открито ги лъжете и вкарвате в заблуждение, че няма такива отговарящи графици, очакващ някой от директорите може би да сбърка или да оттегли може би подписа си поради незнайно какви съображения и тогава да ни използвате за изкупителна жертва за създадения от вас хаос.

Защо г-н Грудев, не изпратихте писма само до Директорите на учебните заведения за които при Вас в ДФЗ няма подадени графици отговарящи на изискванията на чл.15а от Наредбата и да не довнасяте хаос с неяснотите си или може би имате нещо друго

предвид ……………..???

В писмото няма указания и уточнения как точно да се направи това – поредно хаотично и неточно действие от страна на ДФЗ, което допълнително задълбочава хаоса в прилагането на двете схеми.

 

Очертава се още по-голям проблем, а именно, ако учебните заведение тепърва, ОТ СЕГА НАТАТЪК, започнат да подават към ДФ „Земеделие“ свое волеизявление за това да се прекрати старият акт за одобрение – КАКВО ЩЕ СТАНЕ С ДОСТАВКИТЕ, КОГА И КАК ЩЕ СЕ ИЗБЕРАТ НОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ, КОГА ЩЕ ЗАПОЧНАТ САМИТЕ ДОСТАВКИ, при условие че учебната година ВЕЧЕ ЗАПОЧНА.

КАК Е ВЪЗМОЖНО ДФ „Земеделие“ да въвежда в заблуждение над 3400 учебни заведения в РБългария с около 457 000 деца и ученици, че актовете издадени през 2018г. са недействителни и същите да проведат процедури за избор на нов заявител по реда на влезлите в сила изменения на Наредбата, и непосредствено след старта на учебната 2019/2020г. и във времето на изпълнение на програмата, ДА ИЗИСКА ИЗРИЧНО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ ОТ ДИРЕКТОРА ЖЕЛАЕ ЛИ ОДОБРЕНИЯТ ЗАЯВИТЕЛ ОТ 2018г. ДА МУ ДОСТАВЯ ПРОДУКТИТЕ ИЛИ ЩЕ ПОСТАНОВИ АКТ ЗА ОТМЯНА НА АКТ ЗА ОДОБРЕНИЕ от 2018г. по искане на директора?

И ЗАЩО СЪОТВЕТНИЯТ ДИРЕКТОР ЕДНОЛИЧНО, БЕЗ НИКАКВИ КРИТЕРИИ, В МНОГО КРАТЪК СРОК, ЩЕ РЕШАВА КОЙ ДА Е ДОСТАВЧИК В ПОВЕРЕНОТО МУ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ – ТАКА СЕ СЪЗДАВА ОГРОМЕН КОРУПЦИОНЕН НАТИСК ВЪРХУ САМИТЕ ДИРЕКТОРИ.

При тази ситуация, много от тях биха действали не по обективни, а по СУБЕКТИВНИ причини или подбуди.

Това е недопустимо, така ДФ „Земеделие“ създава ситуация в която много заявители биха се „разбрали“ със съответните директори, да бъдат избрани, не защото ще доставят качествени продукти за нашите деца, а защото даденият директор е „доволен“ от тях.

Съгласно чл. 15б, ал. 3 от Наредбата „…При отмяна на акта за одобрение на заявител от Държавен фонд „Земеделие“ директорът може да обяви нова процедура за набиране на предложения“.

Съгласно този текст от Наредбата – изборът на нов заявител-доставчик, може да бъде проведена чак, след като старият Акт за одобрение е отменен. Или ако в момента започне процедура първо по отмяна на актове за одобрение от 2018г. по искане на директора , чак след като същите бъдат отменени, може да се проведат нови процедури за избор на нови доставчици, и след това ДФ „Земеделие“ да администрира процеса по избор на нов доставчик. Следва подаване от новия доставчик, и валидиране от страна на ДФ „Земеделие“ на график за доставки. За всичко това ще са необходими МИНИМУМ 2 /два/ МЕСЕЦА/.

ЗАЩО Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ КАТО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ДОПУСНА ТОВА?!?!?

Така през първият срок на настоящата учебна година няма да има нормално, ритмично снабдяване с пресни плодове, зеленчуци  и млечни продукти.

Защо одобрените заявители от 2018г. не бъдат оставени нормално да продължат своята дейност и да изпълнят поетите от тях ангажименти за 3 /три/ години. Каква е мотивацията на ДФ „Земеделие“ за тези КАРДИНАЛНИ и прибързани промени.

Много от одобрените през 2018г доставчици са внедрили нови технологии и машини, и са произвели ВЕЧЕ ПРОДУКЦИЯТА ИМ необходима им за тази учебна година.

Какво ще се случи с тези доставчици и с направените от тях инвестиции в машини, технологии и стоки за милиони левове?

Къде е отговорността на ДФ „Земеделие“ като администриращ схемите орган, който не трябва да действа еднополюсно с цел облагодетелстване на определен кръг нови доставчици?

Защо ДФ „Земеделие“ действа така крайно, прибързано и ПРЕДУБЕДЕНО с цел БЪРЗО анулиране на старите актове за одобрение от миналата година, и СПЕШНО издаването на нови такива в условията на КОРУПЦИОНЕН натиск и риск?

Недоумяваме защо ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ не предоставя официално указание, какво ще се случи с договорите, които учебните заведения сключиха с избраните заявители след проведени процедури за избор по указания на г-н Васил Грудев и имат съгласуван график със заявител, които нямат действащ акт за одобрение?

Ако сега предстои отмяна на акта за одобрение от ДФ „Земеделие“, който се обжалва по АПК и трябва да е влязъл в сила, кога ще бъде издаден акт за одобрение на новия заявител и кога нашите деца ще си получат очакваните плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти?

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here