ОБЩИНА РОДОПИ И ПРОЕКТ “ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“

Безплатен топъл обяд ще се предоставя на 200 лица, в продължение на 4 месеца, считано от 04.01.2021 год. до 27.04.2021 год.

0
4543
Проектът е финансиран чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по операция BG05FMOP001-5.001 “3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“. Услугата топъл обяд ще се предоставя като социална услуга в 15/петнадесет/ населени места на територията на Община Родопи и ще обхваща Приготвяне на топъл обяд и Предоставяне на топъл обяд, Реализиране на съпътстващи мерки.
Администрацията на община Родопи уведомява всички заинтересувани лица, че започва прием на заявления за ползване на услугата “Целево подпомагане с топъл обяд в община Родопи в условия на пандемията от COVID-19“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2014-2020 , съфинансирана от ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА по процедура директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 “3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.
Безплатен топъл обяд ще се предоставя на 200 лица, в продължение на 4 месеца, считано от 04.01.2021 год. до 27.04.2021 год. за следните целеви групи:
 Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
 Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
 Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
Всички лица, желаещи да ползват услугата, следва да попълнят и подадат заявление-декларация /Приложение №2/ и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /Приложение 20/.
Към заявлението следва да бъдат приложени и следните документи:
 Документ за самоличност /за справка/;
 Удостоверение за раждане на дете /за справка/;
 Копие ЕР на ТЕЛК и оригинал/ за справка/;
 Копие на ЕР на ТЕЛК на дете в семейството и оригинал /за справка/;
 Пълномощно за лице, което ще подаде заявление от името на кандидат за потребител, ако същото е в невъзможност само да ги подаде.
 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /Приложение 20/ задължително се попълват от кандидат-потребителите и всички пълнолетни членове в техните семейства.

Проектът ще се реализира в следните населени места от общината-Белащица,  Браниполе, Брестник, Брестовица, Златитрап, Кадиево, Крумово, Марково, Оризари, Първенец, Устина, Храбрино, Цалапица и Ягодово.

Заявления ще се приемат от 07.12.2020 г. до 11.12.2020 г. включително, от 08.00 до 17.00 часа в кметствата на посочените населени места, както и в деловодството на община Родопи, ул.“Софроний Врачански“ 1а.
Подадените заявления от лицата, желаещи да се възползват от социалната услуга, ще бъдат регистрирани в регистър на подадени заявления от лица за включване в проект “Целево подпомагане с топъл обяд в община Родопи в условия на пандемията от COVID-19“. Заявленията и придружаващите документи ще се разглеждат от специално създадена комисия, назначена от Кмета на община Родопи, която изготвя окончателен „Поименен списък на потребителите на социалната услуга „ТОПЪЛ ОБЯД” по проект “Целево подпомагане с топъл обяд в община Родопи в условия на пандемията от COVID-19“ и „Поименен списък на чакащите, които да се включат в проекта, в случай на отпадане или отказ на потребител”
В резултат ще бъде подбрана целевата група от хора, които да се възползват от социалната услуга предоставена им от община Родопи.
Поименното определяне принадлежността на всеки кандидат към целевите групи по проекта се извършва от дирекция „Социално подпомагане“, въз основа на данните в Интегрираната информационна система (ИИС) ЕГН и във външните бази данни.
По преценка на ДСП е възможно да бъдат извършени индивидуални анкети на място за конкретни кандидат-потребители с изключение на поставените под карантина лица.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here