Концесионерът на кариерата над Белащица получи право да копае инертен материал от река Стряма

"Холсим" е сключил договор с Областна управа за подобряване проводимостта на речното корито.

0
310

Фирмата концесионер на няколко находища за инертни материали в Пловдив „Холсим“ ще чисти река Стряма, която през септември 2022г. преля и предизвика потоп в няколко села в региона. Процедурата ще се извършва по договор с Областна управа-Пловдив, сключен няколко месеца след бедствието. Това става ясно от подадено към РИОСВ инвестиционно предложение, в което дружеството описва как точно ще се извърши подобряването на проводимостта на речното корито в землището на Ръжево Конаре.

Припомняме, че потопът в Карловско доведе до сформиране на Междуведомствена комисия, която проучи състоянието на реките в региона, а на Областната администрация бе натоварена със задачата да сключи договори с фирми, които да извършват почистването. През декември бяха сключени няколко договора, но дружествата все още чакат разрешителни от Регионалната инспекция по околната среда и водите и Басейнова дирекция, за да „влязат“ в Марица и Стряма.

Разглеждайки подаденото инвестиционно предложение от Холсим, става ясно, че участъкът, който ще получи, е с обща дължина от 1134 м.. Той попада в обхвата на защитена зона от Натура 2000. Общото количество на инертен материал, определен за изземване, е 71 068 мЗ. При дейността си фирмата няма право да променя нито съществуващия напречен профил на реката, нито котата на дъното. Междувременно ще бъде премахната и самораслата дървесна и храстовидна растителност.

Съгласно подписания договор между „Холсим“ и Областна управа – дружеството ще има на разположение 3 години, през които да работи в Стряма. За периода на договора са оставени 5 свободни месеца, в които няма да се извършва дейност, поради забрани в периоди за размножаване на рибите или форсмажорни обстоятелства.


Син контур: Очертанията на участъка, който Холсим ще чисти 
Зелен контур: Обхват на защитена зона по Натура 2000

Прави впечатление една подробност – иззетият инертен материал „Холсим“ планира депонира на площадка, собственост на дружеството. Тя се намира в непосредствена близост до участъка, в който придобива право да чисти – местността „Татарско село“ в Ръжево Конаре. В нея пясъците ще съхраняват временно, казва концесионерът, а после ще се връщат обратно до Стряма за укрепване на ерозиралите участъци.

До момента не е ясно да са постъпвали възражения от граждани или местната власт относно готвената процедура. Такива обаче съпроводиха договори за почистване на река Марица, сключени когато губернатор бе Ангел Стоев. Последвал одит отчете тревожни заключения – част дружествата, на които е предоставена възможността да влязат с тежка техника в речните корита, за да ги чистят, не разполагат нито с техническо оборудване, нито с персонал и финансов капитал, за да обезпечат процедурите.

При всички случаи е рано да се правят заключения за работата на „Холсим“, тъй като предстои двете компетентни институции – РИОСВ и Басейнова дирекция да се произнесат относно допустимостта на инвестиционното им предложение и дали за него е необходимо да се извършва процедура по ОВОС/Оценка за въздействие върху околната среда/.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Please enter your name here